Nyt fra Kommunalbestyrelsen

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen orienterer om seneste nyt efter deres møde 1. juni 2023. Et forslag til en ny lokalplan for Vesterhavsparken i Hune er godkendt og sendes nu i offentlig høring, og en ny børne- og ungepoilitik er vedtaget efter at have været i høring.

Udvidelse af Vesterhavsparken i Hune

Et forslag til en ny lokalplan for Vesterhavsparken i Hune er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune og sendes nu i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen er lavet på baggrund af et ønske om at udvide Vesterhavsparken med flere boliger.

Området er i øjeblikket omfattet af en lokalplan, som er udarbejdet og vedtaget i 2020. En ny lokalplan har således til formål at erstatte den nuværende lokalplan og udvide lokalplanområdet – og dermed sikre at udvikling af boligområdet er muligt.

Grønne områder og fællesskab

Med den nye lokalplan er der fortsat fokus på at sikre åbne, grønne områder og at sikre optimal vejstruktur, vejadgang og fællesarealer. Samtidig kommer den nye lokalplan til at omfatte både Vesterhavsparken og Stenmarken, selvom der ikke er planer om at udvide området ved Stenmarken.

Ønsket med lokalplanen er at skabe nogle rammer, hvor der er lagt op til, at der kan udvikles boligområder med en markant, grøn karakter og med varierede boligtyper, der kan tiltrække forskellige familietyper og aldersgrupper. Tanken er, at fællesskabsorienterede opholdsarealer mellem boligerne skal fremme mødet og fællesskabet på tværs af beboerne.

Der er både leje- og ejerboliger i Vesterhavsparken, og udvidelsen kommer til at være i den østlige del af området med samme stamvej som de nuværende boliger. Desuden har lokalplanen fokus på, at der skal ske afskærmning ud mod Vesterhavsvej og Stenmarksvej med beplantningsbælter og eventuelt støjafskærmende foranstaltninger.

Ny Børne- og ungepolitik

Jammerbugt Kommunes børne- og familieudvalg godkendte i januar 2023 et forslag til en ’Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Jammerbugt Kommune’. Efterfølgende har forslaget været i offentlig høring, og nu har Kommunalbestyrelsen behandlet og godkendt den endelige version af den nye politik.

Politikken skal danne grundlaget for børne- og ungeområdet i Jammerbugt Kommune ved at skabe enighed om visionen og de værdier, kommunen arbejder ud fra – både i behandlingen af sager samt internt og tværfagligt.

”Den er definerende for, hvad vi gør og ikke gør på børne- og familieområdet i Jammerbugt Kommune. Det gælder både konkret i sager og i de strategiske overvejelser, vi gør os, f.eks. når vi ansøger om at deltage i projekter, som eksempelvis Socialstyrelsen står bag. Politikken er fundamentet for at sikre en god og tryg opvækst for alle børn og unge i Jammerbugt Kommune,” fortæller borgmester Mogens Christen Gade om den nye politik.

Det er et lovkrav, at kommunen har en sådan politik, der skal sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde, og som også skal sikre en målrettet indsats i forhold til børn og unge med særlige behov.

Politikken er blevet udarbejdet med udgangspunkt i input fra bl.a. Ungerådet i Jammerbugt Kommune, kommunale ledere og medarbejdere, politikere og en lang række øvrige aktører som f.eks. ledere af private dagtilbud, ungdomsuddannelser, opholdssteder, plejefamilier, Integrationsrådet, Handicaprådet og faglige organisationer.

Én vision, fire værdier og fire temaer

Politikken består af en overordnet vision, fire værdier og fire temaer.

Visionen lyder ”Vi tager sammen ansvar for, at alle børn og unge har en plads i fællesskabet, oplever sig som ligeværdige og udvikler sig til livsduelige borgere”, mens de fire værdier handler om 1) ligeværdighed for barn, ung, familie og fagperson, 2) tillid for at skabe et trygt samarbejdsmiljø for alle parter, 3) mod til at inddrage både børn og voksne og 4) nysgerrighed, nærvær og åbenhed.

De fire temaer, som politikken har fokus på, er 1) Inddragelse af børn og netværk er en selvfølgelighed, 2) Fast blik på den tidlige forebyggende indsats, 3) Fællesskaber for alle med plads til forskellighed og 4) Tværprofessionelt samarbejde er nøglen.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.